Η εταιρία Φοίνιξ Αναλυτικές Συσκευές ιδρύθηκε το 2011 από στελέχη που δραστηριοποιούνται  35 έτη και πλέον στο χώρο του ιατροτεχνολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, έχοντας την απαραίτητη εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση της αγοράς.

Εξειδικεύθηκε αρχικά στα συστήματα παραγωγής υπερκαθαρού νερού για χρήση σε αναλυτές και μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια. Σταδιακά, ο κατάλογος των προϊόντων μας αυξήθηκε κι έτσι τώρα μπορούμε να εξοπλίσουμε πλήρως ένα εργαστήριο, προσφέροντας πλήρη γκάμα προϊόντων – Υπερκαταψύκτες, καταψύκτες, φυγοκέντρους, κλιβάνους, θαλάμους νηματικής ροής, συστήματα παραγωγής υπερκαθαρού νερού, ζυγούς, μικροόργανα, κ.ά.